Download PDF file >>>แผนบูรณาการปีใหม่ 2559


สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ได้สรุปรายงานสถิติต่างๆ ของผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559  วันที่
อุบัติเหตุ (ครั้ง) ผู้บาดเจ็บ (คน) ผู้เสียชีวิต (คน)
รายวัน สะสม รายวัน สะสม รายวัน สะสม
29 ธันวาคม 2558 439 - 456 - 39 -
30 ธันวาคม 2558 590 1,029 624 1,080 65 104
31 ธันวาคม 2558 662 1,691 675 1,755 74 178
1 มกราคม 2559 647 2,338 657 2,412 75 253
2 มกราคม 2559 415 2,753 443 2,855 39 292
3 มกราคม 2559  339  3,092  361  3,216  48  340
4 มกราคม 2559  287  3,379  289  3,505  40  380

 

สถิติย้อนหลัง


 


แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

************************

๑. อ้างถึง

๑.๑   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยตั้งงบประมาณรองรับไว้ให้เหมาะสม

๑.๒   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๓   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง เห็นชอบให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

๑.๔   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๕   นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพด้านบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ข้อ ๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในการจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ

๑.๖  แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑.๗   มติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่   ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  

 

๒. สภาพปัญหา

เทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนน  เพิ่มมากขึ้นและมีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย            ทางถนน ช่วงการควบคุมเข้มข้น (๗ วัน) ระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตและบาดเจ็บ (admit) ดังนี้
  

ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

    อุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ ๔๔๕ ครั้ง

    ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๕๑ ราย

    ผู้บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ ๔๖๖ คน

 

       สำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุเกิด ๒,๙๙๗ ครั้ง เสียชีวิต ๓๔๑ คน และบาดเจ็บ (admit) ๓,๑๑๗ คน โดยวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บ (admit) สูงสุด สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง) รวมทั้งรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้

 

ภาพรวมปีใหม่ ๒๕๕๘

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

เมาสุรา

(๓๗.๓๐ %)

ขับรถเร็วเกินกำหนด

(๒๔.๓๙ %)

ตัดหน้ากระชั้นชิด

(๑๗.๗๕ %)

ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

 ทางหลวงแผ่นดิน

 (๓๘.๕๔ %)

ถนน อบต./หมู่บ้าน

 (๓๕.๓๐ %)

ถนนในเมือง(เทศบาล)

(๑๒.๑๘ %)

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ

รถจักรยานยนต์

(๘๒.๒๖ %)

รถปิคอัพ

(๘.๒๗ %)

รถเก๋ง/แท็กซี่

(๔.๒๓ %)

จุดเกิดเหตุ

ทางตรง

(๖๔.๐๖ %)

ทางโค้ง

(๑๘.๗๙ %)

ทางแยก

(๑๓.๕๕ %)

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

๑๖.๐๑ - ๒๐.๐๐ น.

(๓๐.๓๖ %)

๑๒.๐๑ - ๑๖.๐๐ น.

(๑๙.๘๒ %)

๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ น.

(๑๕.๔๕ %)

ช่วงอายุผู้ประสบเหตุ

กลุ่มวัยแรงงาน

(๕๒.๕๑ %)

กลุ่มเด็กต่ำกว่า ๒๐ ปี

(๒๔.๘๔ %)

กลุ่มอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

(๒๒.๖๔ %)

อุบัติเหตุใหญ่

เกิด ๓๑ ครั้ง

การบังคับใช้กฎหมาย

๑. จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ ๔,๒๐๐,๙๔๓ คัน ลดลง ๒๔๖,๕๗๖ คัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔

๒. จำนวนผู้ที่ถูกดำเนินคดี ๕๙๘,๖๒๒ ราย ลดลง ๗๖,๒๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐

 
       จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาล      ในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อมุ่งเน้น ใช้การบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน  ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับในระดับพื้นที่ โดยการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ดังนี้
  ๓.๑ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานและมีแนวทางการดำเนินงานที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

  ๓.๒  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เกิดขึ้น อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ๒๕๕๙    

  ๓.๓  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ไปจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

  ๓.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ตลอดจนการสรุปบทเรียนเพื่อนำไปกำหนดแนวทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

๔. ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ด้านคน

พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน อาทิ ความสามารถของผู้ขับขี่ลดลงเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม /การไม่ชำนาญเส้นทาง /การไม่เคารพกฎจราจร /วินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ด้านยานพาหนะ

ยานพาหนะไม่มีมาตรฐาน อาทิ ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์พื้นฐานในรถยนต์ อุปกรณ์ความปลอดภัย /การปรับแต่งสภาพยานพาหนะ /การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย

ด้านถนน

ลักษณะทางกายภาพของถนนไม่สมบูรณ์ อาทิ ถนนชำรุด ผิวถนนเป็นหลุม บ่อ

/สภาพการจราจรที่หนาแน่น /อุปกรณ์ควบคุมการจราจรมีสภาพไม่สมบูรณ์              และติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน /จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และจุดตัดทางรถไฟยังไม่ได้รับการแก้ไข/

ด้านสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและไม่เพียงพอ/อุปสรรคทางธรรมชาติและลักษณะภูมิอากาศ/           สิ่งกีดขวางตกหล่นบนช่องทางจราจร/วัตถุอันตรายข้างทาง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย

 

๕. หัวข้อหลักในการรณรงค์

     การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ใช้ชื่อว่า “สุขกาย สุขใจ  ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ ๒๕๕๙” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

๖. เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวม

๖.๑ เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

๖.๒ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง

๗. คำจำกัดความ

                   อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน  ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ในช่วงเวลา ๐๐.๐๑ น.  ของวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit)

๘. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

     ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน       อย่างเคร่งครัด เข้มงวด และจริงจัง โดยนำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ซึ่งเป็นวิธีการ        ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

๘.๑ มาตรการด้านการบริหารจัดการ

๘.๒ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย

๘.๓ มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย

๘.๔ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

๘.๕ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

๙. มาตรการเน้นหนัก

จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ พบว่า สาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่              เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ เมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง) และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ประกอบกับผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พบว่า                      ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก ได้แก่ การเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

 ดังนั้น เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้กำหนดมาตรการเน้นหนักขึ้น                 โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์บริบทในพื้นที่ ปัจจัยแวดล้อม              และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๕ มาตรการ ตามข้อที่ ๘ ประกอบด้วย

๙.๑  มาตรการป้องกัน ประกอบด้วย

๙.๑.๑  มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อยับยั้ง   และลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน      ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังนี้

                                          ๑) กฎหมายจราจร ให้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ ๑ร. ๒ส. ๓ข. ๔ม. (๑๐ รสขม)              ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่    ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ             และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยให้เน้นหนักกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ รถรับจ้างไม่ประจำทาง และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะ           ในลักษณะที่อาจก่อให้อันตราย ตลอดจนเข้มงวดกวดขันในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เป็นพิเศษ

                                        ๒) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา          และกฎหมายสถานบริการ โดยให้เน้นหนักในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเข้มงวดกวดขันให้สถานบริการ  ต่าง ๆ เปิด-ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษ

                                        ๓) กฎหมายทางหลวง ให้เข้มงวดกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด  และการติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดๆ ในเขตทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตราย                      แก่ยานพาหนะ รวมทั้งการขายสิ่งของและจอดรถบริเวณบนไหล่ทาง

                                        ๔) กฎหมายขนส่งทางบก ให้เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะขับรถ ขับรถเร็ว และตรวจสอบสภาพรถ  ให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและส่วนควบถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

                                        ๕) กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่หมู่บ้าน และตำบล โดยใช้มาตรการทางสังคมและชุมชน เพื่อควบคุม กำกับ และป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

                                        ๖) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

 ๙.๑.๒ มาตรการด้านสังคมและชุมชน

                                         ๑) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดตั้ง “ด่านชุมชน” โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอ สำนักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยใช้มาตรการทางสังคมในการควบคุม ป้องปราม และตักเตือน         ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งด่านชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

                                         ๒) ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่

๙.๑.๓ มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

                      ๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ            ส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่จะดำเนินการในช่วงเทศกาล  ปีใหม่ ๒๕๕๙ ผ่านสื่อทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายผ่านสื่อทุกชนิด

                      ๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกชนิดให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

๙.๑.๔ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ให้จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว           และกรุงเทพมหานครพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

๙.๑.๕  มาตรการการสัญจรทางน้ำ

๑) ให้จังหวัดที่มีพื้นที่เส้นทางสัญจรหรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ                และกรุงเทพมหานครประสาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยให้กวดขัน ตักเตือน และควบคุมดูแลผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมทั้งคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

๒) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย สังเกต ระวังเหตุ และประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลการเดินทางตามท่าเทียบเรือสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญ

 ๙.๒  มาตรการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

             ๙.๒.๑ การแก้ไขปัญหาจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่          โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มาวิเคราะห์            เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และให้พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจในบริเวณจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ          ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

             ๙.๒.๒ การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ให้จังหวัดที่มีทางรถไฟผ่านในพื้นที่                และกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา          ในบริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม                   ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร อาทิ จัดทำป้ายเตือน                  เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นชัดเจน จัดทำคลื่นระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถ และติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงเพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งให้จัดอาสาสมัครประจำบริเวณจุดตัดทางรถไฟ             เพื่อดูแลความปลอดภัย และแนะนำผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าว

             ๙.๒.๓ การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทาง ให้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะเพื่อสนับสนุนนักศึกษาอาสาสมัคร รวมทั้งกรมคุมประพฤติในการจัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติช่วยทำงาน              บริการสังคม โดยการทาสี ทำความสะอาดเครื่องหมายจราจร การตัด แผ้วถางต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง               เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะ

      ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปพร. ตามคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. แนวทางการดำเนินงาน

๑๐.๑ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

        (เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๑)

๑๐.๒ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙

        (เอกสารประกอบแผนบูรณาการฯ ๒)

๑๑. การประสานการปฏิบัติ  

           ๑๑.๑ ระดับภูมิภาค/ระดับพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

                          (๑) ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการ ทั้งด้านอัตรากำลัง ภารกิจ งบประมาณ และการรณรงค์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ห้วงเวลาและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่

                          (๒) ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดตรวจติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการการตรวจเยี่ยมหรือตรวจติดตามผู้ปฏิบัติหน้าที่           ในช่วงเทศกาล และลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งให้ประสานแผนและรายงาน            การตรวจติดตามให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ส่วนกลาง ทราบ

 

                          (๓) ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ส่วนกลาง ทราบ และหากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างการดำเนินการในช่วงเทศกาลให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จังหวัด รายงาน            โดยเร่งด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดนโยบาย           และแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

          ๑๑.๒ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการ ดังนี้

        (๑) ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

        (๒) ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน           ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร โดยให้ประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร           เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙                    ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ส่วนกลาง ทราบ

                          (๓) หากมีประเด็นหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างการดำเนินการในช่วงเทศกาล                               ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร รายงาน                  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ส่วนกลาง ทราบโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

๑๒. ตัวชี้วัด

๑. สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง          ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

๒. สถิติจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

๓. สถิติจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจตามมาตรการ ๑๐ มาตรการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ           ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

๔. สถิติจำนวนยานพาหนะที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ             ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘

 

************************

 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย