ประมวลภาพภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  " กลับบ้านปลอดภัย "  
ดื่มไม่ขับ ขับไม่ซิ่ง ง่วงไม่ขับ