เขียนโดย Super User
หมวด:

 

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส )

 

เป้าหมาย

รณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะในเรื่องการจัดการความเร็วของพาหนะที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มรถจักรยานยนต์และกลุ่มอื่น ๆ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งเน้นทำงานกับเครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่าย สสส. และเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์

  

วัตถุประสงค์

  1. สื่อสารประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยทำงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องความเร็วและรถจักรยานยนต์
  2. ขยาย ค้นหาและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และดำเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ ให้สอดรับกับนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

3.1 ผลักดันนโยบายสาธารณะ เรื่องความเร็วและการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

3.2 ขยายและเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน

3.3 สนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อความปลอดภัยทางถนน

 

0
0
0
s2smodern