นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกษิดิศ  ขันธรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ตั้ง
 ชั้น 1 อาคารราชประชาสมาสัย
กรมควบคุมโรค
 กระทรวงสาธารณสุข  ตำบลตลาดขวัญ
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทร     02 5883769
 แฟกซ์  02 5800518

         


 

น.ส.ชัชฎาภรณ์  ธรรมพานิช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส.อรอุมา  สิงห์กวาง
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายณพกฤษ  ยืนยั่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  น.ส.ธีรพัฒน์  ไกรบุตร
ตำแหน่ง : นักกิจกรรมรณรงค์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายภาณุมาศ ชูดอก
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

นายภูเบศ โชคชื่นสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการและยุทธศาสตร์
อีเมล์: 

 

ไม่มีรายชื่อที่จะแสดง