สูญเสียกันทุกฝ่าย

ขอขอบคุณ : SocialMarketingTH

สังคมหัวแข็ง - ปฏิวัติความคิดใหม่คนไทยใส่หมวก

ขอขอบคุณ : HondaMotorcycleTHA

ใส่เถอะเป็นห่วง

ขอขอบคุณ : วีเคเบิลทีวีอุบล

รายการวิทยุ คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ติดตามได้ที่นี่
Business person