Up

presentation

หนังสือส่ง สตช. ประกาศใบขับขี่ QR code
ประกาศกรม ฯ รูปแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายร
ประกาศกรม แบบใบอนุญาตผู้ประจำรถ ปี 2560
ประกาศ ขบ. เรื่องการแสดงใบอนุญาตขับรถด้วย
การประชุมสรุปผลและจัดทำข้อเสนอ DRTI 10 ต.ค.2562
(ร่าง) ตำบลขับขี่ปลอดภัย
บทบาทของภาคีต่องานป้องกันอุบัติเหตุทาง
ทำเนียบสื่อ ปี 62
ทฤษฎีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
งานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การรณรงค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย