Up

presentation

บทบาทของภาคีต่องานป้องกันอุบัติเหตุทาง
ทำเนียบสื่อ ปี 62
ทฤษฎีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
งานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การรณรงค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย