เขียนโดย Super User
          วันที่ 28 ธ.ค. 63) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดรับกับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภทและพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน
         โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) เป็นประธานและกล่าวว่าได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” คุมเข้มข้นวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมในทุกมิติ สอดรับกับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน กำชับองค์กรปกครองส่วนถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสาคุมเข้มลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบของการจัดตั้งด่านชุมชน การใช้กลไกด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
0
0
0
s2smodern